3.1.2005
Mgr. Vít Průša
(MÚ UK):
Stabilita proudení ve válcové trubici
Abstract: V první části přednášky budou na příkladu jednoduchých proudění (Poiseuilleovo a Hagen-Poiseuilleovo proudění) představeny některé ze základních přístupů k problému stability proudění (energetická metoda, lineární teorie stability, lineární teorie stability s použitím pseudo-vlastních čísel) a budou stručně shrnuty výsledky dosažené aplikací těchto teorií. Druhá část přednášky bude věnována diskusi stability pulsačního Hagen-Poiseuilleova proudění. Problém bude zkoumán užitím lineární teorie stability.
10.1.2005
Doc. Ing. Jiří Nedoma, CSc.
(Ústav informatiky AV ČR):
Numerické modely pole napjatosti ve svrchních částech zemského tělesa, vliv tektoniky a čtvrtohorního zalednění
Abstract: Budou uvedeny modely založené na tektonice litosferických desek a teorii kontaktních úloh ve vazko-pružnosti a vazko-plasticitě se třením.
28.2.2005
Prof. Dr. Carsten Cartensen
(Department of Mathematics, Humboldt Unversity of Berlin):
Analysis, numerics and optimization of multiphase problems.
7.3.2005
RNDr. Eduard Feireisl, DrSc
(MÚ AV):
Fluid dynamics models in astrophysics.
14.3.2005
Prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc
(KNM MFF UK):
Aproximace a numerická realizace kontaktních úloh se třením.
21.3.2005
Prof. RNDr. Jiří Neustupa, CSc
(MÚ AV):
Stabilita stacionarniho reseni Navierovy-Stokesovy rovnice ve vnejsi oblasti.
28.3.2005
Seminář se nekoná - velikonoční svátky
4.4.2005
Professor L. M. Brown
(Cavendish Laboratory, Cambridge):
Unifying concepts in dislocation plasticity.
11.4.2005
RNDr. Martin Kružík, Ph.D.
(ÚTIA ČAV Praha):
Oscilace a koncentrace v posloupnostech gradientu.
18.4.2005
Professor Jonathan J. Healey
(Keele University, United Kingdom):
An unusual instability with exponential growth outside a boundary layer.
25.4.2005
Prof. Piotr Mucha
(University of Warsaw, Poland):
On asymptotic structure of solutions to the Navier-Stokes equations in 2D pipe.
2.5.2005
Dr. Radan Sedláček
(Fakultaet fuer Mashinenwesen, TU-Muenchen):
Variační formulace problému vzniku mikrostruktury v plasticitě.
9.5.2005
RNDr. Dalibor Pražák, PhD.
(KMA MFF UK):
O dimenzi atraktoru pro některé rovnice nenewtonských tekutin
Abstract: Zabýváme se asymptotickým (pro velké časy) chováním homogenní nestlačitelné tekutiny nenewtonského typu, kde zobecněná viskozita závisí na normě symetrického gradientu a případně na tlaku. Všimneme si podrobněji (1) metody Lyapunovských exponentů a (2) metody trajektorií coby dvou možných přístupů k otázce konečnosti dimenze atraktoru, včetně explicitních odhadů.
16.5.2005
Seminář se nekoná (od 13:00 obhajoby a SZZ oboru Matematické modelování)
23.5.2005
Prof. Dr. Francesco Bassi
(Universita di Bergamo, Italy):
High-Order Discontinuous Galerkin Solution of the Compressible Navier-Stokes Equations.
10.10.2005
Prof. Dr. Fredi Troeltzsch
(TU Berlin, Germany):
Regularization techniques for optimal control problems with state constraints
Abstract: In important applications of optimal control to partial differential equations, inequality constraints are imposed on the state of the control system. For instance, in optimal heating problems the temperature must obey certain bounds (steel production, crystal growth, local hyperthermia in tumor therapy). The Lagrange multipliers for with these inequality constraints are in general Borel measures that occur in the associated adjoint PDE. By a Lavrentiev regularization, measures can be avoided by the construction of more regular Lagrange multipliers. In the talk, this technique is explained and applied to the numerical analysis of state-constrained optimal control problems. Some practical applications are presented.
17.10.2005
Doc. RNDr. Josef Málek, CSc.
(MÚ UK):
Nestlačitelné materiály rychlostního typu s materiálovými koeficienty, které závisí na tlaku a rychlosti smyku
Abstract: Biologické či geologické tekutiny, gely a některé potraviny lze modelovat jako nehomogenní nestlačitelné (vazkopružné) materiály rychlostního typu, přičemž materiálové koeficienty mohou záviset na rychlosti smyku a tlaku (i teplotě). Cílem přednášky je odvození vhodného termodynamicky konsistentního modelu. Přednáška je založena na společných publikacích s K.R. Rajagopalem.
24.10.2005
Professor Francesco Mollica
(Universite di Ferrara, Italy):
Modelling and testing of polymeric foams in tension and compression
Abstract: Polymeric foams are interesting materials in that they can undergo large deformations, in large part reversible, are compressible and display a markedly different behaviour in tension and compression. The reason for this behaviour is to be looked for in the microstructure: in compression the cell walls and struts composing the microstructure buckle, thus the material is able to deform at a very low, almost constant applied external stress. In tension, on the other hand, the cells walls and struts are being pulled, thus exhibiting a stiffer stress - strain curve. Continuum modelling of the mechanical behaviour of foams has been undertaken by many researchers (e.g., recently, Murphy and Rogerson, 2002; Attard and Hunt 2004), who have used compressible hyperelasticity to fit the experimental data available in the literature. These models are mainly compared only with experiments in compression or only with experiments in tension. It is proposed in this work to test the material behaviour of a commercial polyurethane foam both in tension and in compression and after that to find an appropriate model. In order to capture the difference between tension and compression it is convenient to use the implicit constitutive equation approach developed by Rajagopal (2005).
31.10.2005
Dr. Radan Sedláček
(Fakultaet fuer Mashinenwesen, TU-Muenchen [17:20 - 18:20]):
Model plastické deformace založený na pohybu spojitě rozložených dislokací
Abstract: Zakladem navrhovaneho modelu plasticke deformace je klasicka teorie spojite rozlozenych dislokaci. K tomu, aby bylo mozno formulovat pohybovou rovnici pro dislokace, evolucni rovnice pro jejich hustotu a orientaci, a z techto odvodit rychlost plasticke deformace, je treba klasickou teorii modifikovat. Vysledny konstitutivni model ve spojeni s rovnicemi mechaniky kontinua je vhodny k simulaci plasticke deformace na mikroskopicke urovni, nebot obsahuje vlastni charakteristickou delku, ktera umoznuje reprodukovat experimentalne pozorovanou zavislost plasticke odezvy na rozmerech materialu. Pokud se tyce numerickeho reseni, zda se, ze jista analogie Lagrangeovskeho popisu je pro vysledne rovnice prirozenejsi a numericky stabilnejsi nez puvodne uzivany Eulerovsky pristup.
7.11.2005
Dr. Joerg Wolf
(Humboldt Universitat Berlin, SRN):
Existence of Weak Solutions to the Equations of Non-stationary Motion of Non-Newtonian Fluids with Shear dependent Viscosity
14.11.2005
Dr. Lars Diening
(University of Freiburg):
Finite elements for the p-Stokes system
Abstract: We study the approximation error of the Finite-Element solution to the $p$-Stokes System. As auxiliary result we will generalize the interpolation theory of Finite Elements to the Sobolev-Orlicz spaces. The method is easy but very general and works for almost all standard Finite Elements.
21.11.2005
Professor Johannes Zimmer
(University of Bath, Great Britain):
On dynamic models of phase transitions
Abstract: Travelling waves in a one-dimensional chain of atoms will be investigated. The aim is to allow for nonconvex energy densities, which occur in the theory of phase transforming solids, such as martensitic crystals. The existence of solitary waves with a prescribed asymptotic strain will be shown under certain assumptions on the asymptotic strain and the wave speed. Connections to previous results will be discussed.
28.11.2005
Ing. Hanuš Seiner
(Ústav termomechaniky AV ČR, Praha, externí doktorand katedry materiálů FJFI ČVUT):
Nelineární akustika materiálů s martenzitickou transformací
Abstract: Tématem přednášky je matematický popis chování materiálů s martenzitickou transformací, konkrétně slitin s tvarovou pamětí, prostřednictvím mechaniky nelineárních vln. Martenzitická transformace je bezdifuzní fázová transformace prvního druhu, při které vznikají z mateřské austenitické fáze smykovým mechanismem různé varianty dceřinné fáze martenzitické. Pohyb fázového rozhraní materiálem pak lze interpretovat jako solitární vlnu (soliton). Na základě této interpretace je možno zkoumat podmínky existence či mobilitu fázového rozhraní v závislosti na teplotě a na vnějším aplikovaném napětí. V přednášce budou tyto postupy demonstrovány na jednoduchém diskrétním modelu se dvěma stupni volnosti (Maugin 1990) a výsledky potom kvalitativně porovnány jak s pokročilejšími termodynamickými modely (např. Truskinovsky 2003), tak s experimentálními výsledky.
5.12.2005
Prof. Dr. Mária Lukačová
(TU Hamburg-Harburg):
Numerical modelling of shallow flows on rotating plane including topography effects.
Abstract: Typical examples of shallow flows are rivers with their flood plains, flows in lakes generated by wind blows as well as propagation of tsunamis in oceans. The goal of this contribution is to present results of numerical modelling of the shallow water equations by higher order finite volume schemes which belong to the class of genuinely multidimensional well-balanced schemes. In particular, we will concentrate on the so-called finite volume evolution Galerkin (FVEG) method. A special attention need to be payed to approximate source terms. The aim is to construct such a method that computes exactly equilibrium states, i.e. stationary states. In particular we can prove that our method preserves exactly steady stationary states (the so-called lake at rest state) as well as stationary jets in the rotational frame.
12.12.2005
Prof. Dr. Christian Schmeiser
(University of Vienna):
Existence and stability of kinetic profiles for shock waves of scalar hyperbolic conservation laws
Abstract: Kinetic transport equations, whose macroscopic limits are hyperbolic conservation laws, can be expected to possess travelling wave solutions regularizing shock waves of the latter. Some recent results on the existence and dynamic stability of these kinetic shock profiles will be discussed. In particular, BGK kinetic models for general conservation laws as well as a model for electron flow in semiconductor crystals will be considered.
19.12.2005
VB
Abstract:


Po semináři se podává opět čaj a káva.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
[tea]