Ceny Nečasova centra pro matematické modelování

Nečasovo centrum (NCMM) zřizuje tři nové ceny na památku zakladatelů magisterského studia Matematické modelování ve vědě a technice na MFF UK (ceny Jana Kratochvíla, Ivo Marka a Jindřicha Nečase). Ceny jsou určeny talentovaným studentům magisterského studia v přislušných oblastech.

Podrobnější informace k cenám najdete na stránkách Nečasova centra.

Přihlášky zasílá student na adresu malek@karlin.mff.cuni.cz a to nejpozději do 17. června 2022, 12:00.

Studentské fakultní granty

Vážení studenti a studentky, upozorňujeme vás, že MFF UK vyhlásila jarní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG), což jsou granty určené pro studenty bakalářského a magisterského studia na MFF UK. Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG nebo se mohou přihlásit k návrhům SFG, které vypisují pracoviště fakulty. Podrobnosti najdete na internetové stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty.

Seznamy návrhů z Katedry fyziky atmosféry najdete v níže přiloženém emailu. Projekty z Katedry geofyziky nadete na http://geo.mff.cuni.cz/studium.htm#Bc.

Studentské fakultní granty — modelování v atmosféře (email zaslaný profesoru Málkovi)

Dobrý den, pane profesore, 

Obracím se na vás v souvislosti s aktuálním kolem studentských fakultních grantů, ale také ohledně možné další spolupráce mezi našimi obory. 

V rámci našeho oboru fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie využíváme velmi často různé modely atmosféry a proudění. Nicméně studenti bakalářské fyziky v naprosté většině volí jiná témata projektů a absolventských prací, než je přímá práce s modely, jejich běhy, úpravy anebo vývoj. Naopak, co vím, tak nejméně ve dvou případech *) se ukázalo, že absolventky vašeho oboru modelování mají o naše témata zájem a zároveň pak odvádějí skvělou práci. Rád bych tedy v tomto směru prohloubil kontakt mezi našimi obory. K tomu by mohly posloužit právě studentské fakultní granty, přičemž daná témata se mohou rozpracovat i v rámci absolventských prací. Níže posílám přehled témat, které připravili kolegové pracující s vybranými modely. Přehled je zároveň s dalšími tématy uveden na našich stránkách https://kfa.mff.cuni.cz/projekty

Pokud by to bylo nějak možné, rád bych vás požádal, zda byste mohl zprostředkovat informaci o možnosti práce na našich (modelovacích) tématech studentům vašeho oboru. Mám nyní na mysli zejména bakaláře, ale je samozřejmě možné spolupracovat i v rámci diplomek či disertací. Zároveň budu rád za jakékoli vaše nápady ohledně možností naší další spolupráce. 

Děkuji a přeji hezký den,
Petr Pišoft

Computational fluid dynamics (CFD), V. Fuka
Konvergence řešení proudění kolem pevného objektu s metodou vnořené hranice. Studium vlivu rozlišení sítě a orientace stěn pevné překážky vůči ortogonální síti. Vliv volby interpolačního schématu.
Konvergence numerických schémat v modelu ELMM. Test konvergence numerckých schémat v modelu ELMMv závislosti na rozlišení sítě a časového kroku pomocí exaktních řešení (manufactured solutions).
Subgrid modelování LES (large eddy simulation). Porovnání predikce reziduálního tenzoru napětí a disipace turbulentní kinetiké energie na filtrovaných polích turbulentního proudění z přímé numerické simulace.
LES simulace bóry. Simulace stabilně stratifikovaného proudění přetékající přes horský hřeben s nekonstantní výškou.

Chemical-climate modeling, P. Huszár
Vliv volby numerického „solver“-u chemického mechanismu na koncentrace ozonu v chemicko-transportním modelu. Numericky jsou chemické reakce definované chemickým mechanismem integrovány pomocí  ODE „solver“-u. Úkolem bude na krátké ozonové epizodě (období se zvýšením přízemním ozonem) otestovat dva klasické „solver“-y v rámci chemicko-transportního modelu CAMx (LSODE a EBI) implementovaného pro oblast střední Evropy a ověřit jejich přesnost porovnáním modelových výstupů se staničními měřeními ozonu

Regional climate modeling, M. Belda
Hodnocení klimatických simulací ve vysokém rozlišení s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA, modifikace parametrizací a běh regionálního modelu v rámci iniciativy EURO-CORDEX

Weather Research and Forecasting Model (WRF) + air chemistry-transport model, J. Karlický
Zprovoznění spojeného numerického předpovědního modelu WRF s chemickým transportním modelem CMAQ, tak aby vznikl použitelný model popisující atmosférickou fyziku i chemii, včetně vzájemných interakcí. Součastí by byly také nutné úpravy emisního modelu FUME, používaného již na katedře pro tvorbu modelových vstupů popisujících antropogenní emise.

Upper atmosphere and gravity waves, P. Šácha, P. Pišoft
Práce s nově instalovaným modelem ICAR, který umožňuje simulovat proudění a tvorbu gravitačních vln od orografie na základě lineárně vlnové teorie
Využití modelu WRF v konfiguraci s horní hranicí až kolem 80-ti km, simulace tvrotby GW ve vybraných regionech (Alpy)

SVOČ 2022 – informace pro studenty MFF UK

Byla vyhlášena Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice, která je organizována Českou matematickou společností. Podrobnosti ohledně tohoto ročníku soutěže najdete na zde, pokyny a informace pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty jsou dostupné na stránkách Luboše Picka. Studenti a studentky matematického modelování se soutěže typicky účastní v sekci (M8) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky. Byli bychom rádi, kdybyste se soutěže, pokud je to možné, zúčastnili.

Typická soutěžní práce by měla prezentovat vlastní výsledek autora a měla by být uceleným celkem. Práce muže být částí autorovy práce diplomové nebo i bakalářské s doporučeným rozsahem 20-30 stran.

V případě zájmu kontatujte koordinátora sekce M8 J. Hrona (hron@karlin.mff.cuni.cz)

Vybrané problémy matematického modelování — letní semestr 2021–2022

Seminář Vybrané problémy matematického modelování se bude konat ve středu od 14:00 v učebně K5. (Začínáme již tuto středu, to jest 16. února.) Zprávu prosíme šiřte dál, změna se v SIS projeví zanedlouho.

Připomínáme, že seminář Vybrané problémy matematického modelování považujeme za povinný pro všechny studenty magisterského studia. Během semináře studenti prezentují zadání diplomové práce (1. ročník) a výsledky získané při řešení diplomové práce (2. a vyšší ročník).

Seminář Vybrané problémy matematického modelování je spojen se seminářem Seminář k bakalářské práci, což je seminář pro studenty bakalářského studia jehož náplní jsou prezentace řešení bakalářských prací.

Rozvrh prezentací připravíme během našeho prvního setkání tak, aby vyhovoval všem zúčastněným.