Studentské fakultní granty

Vážení studenti a studentky, upozorňujeme vás, že MFF UK vyhlásila jarní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG), což jsou granty určené pro studenty bakalářského a magisterského studia na MFF UK. Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG nebo se mohou přihlásit k návrhům SFG, které vypisují pracoviště fakulty. Podrobnosti najdete na internetové stránce https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty.

Seznamy návrhů z Katedry fyziky atmosféry najdete v níže přiloženém emailu. Projekty z Katedry geofyziky nadete na http://geo.mff.cuni.cz/studium.htm#Bc.

Studentské fakultní granty — modelování v atmosféře (email zaslaný profesoru Málkovi)

Dobrý den, pane profesore, 

Obracím se na vás v souvislosti s aktuálním kolem studentských fakultních grantů, ale také ohledně možné další spolupráce mezi našimi obory. 

V rámci našeho oboru fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie využíváme velmi často různé modely atmosféry a proudění. Nicméně studenti bakalářské fyziky v naprosté většině volí jiná témata projektů a absolventských prací, než je přímá práce s modely, jejich běhy, úpravy anebo vývoj. Naopak, co vím, tak nejméně ve dvou případech *) se ukázalo, že absolventky vašeho oboru modelování mají o naše témata zájem a zároveň pak odvádějí skvělou práci. Rád bych tedy v tomto směru prohloubil kontakt mezi našimi obory. K tomu by mohly posloužit právě studentské fakultní granty, přičemž daná témata se mohou rozpracovat i v rámci absolventských prací. Níže posílám přehled témat, které připravili kolegové pracující s vybranými modely. Přehled je zároveň s dalšími tématy uveden na našich stránkách https://kfa.mff.cuni.cz/projekty

Pokud by to bylo nějak možné, rád bych vás požádal, zda byste mohl zprostředkovat informaci o možnosti práce na našich (modelovacích) tématech studentům vašeho oboru. Mám nyní na mysli zejména bakaláře, ale je samozřejmě možné spolupracovat i v rámci diplomek či disertací. Zároveň budu rád za jakékoli vaše nápady ohledně možností naší další spolupráce. 

Děkuji a přeji hezký den,
Petr Pišoft

Computational fluid dynamics (CFD), V. Fuka
Konvergence řešení proudění kolem pevného objektu s metodou vnořené hranice. Studium vlivu rozlišení sítě a orientace stěn pevné překážky vůči ortogonální síti. Vliv volby interpolačního schématu.
Konvergence numerických schémat v modelu ELMM. Test konvergence numerckých schémat v modelu ELMMv závislosti na rozlišení sítě a časového kroku pomocí exaktních řešení (manufactured solutions).
Subgrid modelování LES (large eddy simulation). Porovnání predikce reziduálního tenzoru napětí a disipace turbulentní kinetiké energie na filtrovaných polích turbulentního proudění z přímé numerické simulace.
LES simulace bóry. Simulace stabilně stratifikovaného proudění přetékající přes horský hřeben s nekonstantní výškou.

Chemical-climate modeling, P. Huszár
Vliv volby numerického „solver“-u chemického mechanismu na koncentrace ozonu v chemicko-transportním modelu. Numericky jsou chemické reakce definované chemickým mechanismem integrovány pomocí  ODE „solver“-u. Úkolem bude na krátké ozonové epizodě (období se zvýšením přízemním ozonem) otestovat dva klasické „solver“-y v rámci chemicko-transportního modelu CAMx (LSODE a EBI) implementovaného pro oblast střední Evropy a ověřit jejich přesnost porovnáním modelových výstupů se staničními měřeními ozonu

Regional climate modeling, M. Belda
Hodnocení klimatických simulací ve vysokém rozlišení s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA, modifikace parametrizací a běh regionálního modelu v rámci iniciativy EURO-CORDEX

Weather Research and Forecasting Model (WRF) + air chemistry-transport model, J. Karlický
Zprovoznění spojeného numerického předpovědního modelu WRF s chemickým transportním modelem CMAQ, tak aby vznikl použitelný model popisující atmosférickou fyziku i chemii, včetně vzájemných interakcí. Součastí by byly také nutné úpravy emisního modelu FUME, používaného již na katedře pro tvorbu modelových vstupů popisujících antropogenní emise.

Upper atmosphere and gravity waves, P. Šácha, P. Pišoft
Práce s nově instalovaným modelem ICAR, který umožňuje simulovat proudění a tvorbu gravitačních vln od orografie na základě lineárně vlnové teorie
Využití modelu WRF v konfiguraci s horní hranicí až kolem 80-ti km, simulace tvrotby GW ve vybraných regionech (Alpy)

SVOČ 2022 – informace pro studenty MFF UK

Byla vyhlášena Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice, která je organizována Českou matematickou společností. Podrobnosti ohledně tohoto ročníku soutěže najdete na zde, pokyny a informace pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty jsou dostupné na stránkách Luboše Picka. Studenti a studentky matematického modelování se soutěže typicky účastní v sekci (M8) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky. Byli bychom rádi, kdybyste se soutěže, pokud je to možné, zúčastnili.

Typická soutěžní práce by měla prezentovat vlastní výsledek autora a měla by být uceleným celkem. Práce muže být částí autorovy práce diplomové nebo i bakalářské s doporučeným rozsahem 20-30 stran.

V případě zájmu kontatujte koordinátora sekce M8 J. Hrona (hron@karlin.mff.cuni.cz)

Vybrané problémy matematického modelování — letní semestr 2021–2022

Seminář Vybrané problémy matematického modelování se bude konat ve středu od 14:00 v učebně K5. (Začínáme již tuto středu, to jest 16. února.) Zprávu prosíme šiřte dál, změna se v SIS projeví zanedlouho.

Připomínáme, že seminář Vybrané problémy matematického modelování považujeme za povinný pro všechny studenty magisterského studia. Během semináře studenti prezentují zadání diplomové práce (1. ročník) a výsledky získané při řešení diplomové práce (2. a vyšší ročník).

Seminář Vybrané problémy matematického modelování je spojen se seminářem Seminář k bakalářské práci, což je seminář pro studenty bakalářského studia jehož náplní jsou prezentace řešení bakalářských prací.

Rozvrh prezentací připravíme během našeho prvního setkání tak, aby vyhovoval všem zúčastněným.

Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22

Fakulta vyhlašuje podzimní kolo studentských fakultních grantů. Termín pro podávání žádostí je 15. listopadu. Studenti, kteří by měli zájem a nemají vhodné téma, nechť se nám prosím ozvou (Vít Průša, prusv@karlin.mff.cuni.cz), s kolegy vám jistě nějaké vhodné téma najdeme. Podrobnosti k soutěži viz níže přiložený email proděkana pro studijní záležitosti.

Studentské fakultní granty (SFG) – podzimní kolo 2021/22

Milé kolegyně a milí kolegové,

MFF UK vyhlašuje podzimní kolo soutěže o studentské fakultní granty (SFG). Tyto
granty jsou určeny pro bakalářské a magisterské studenty MFF UK ařídí se
podmínkami specifikovanými v Pravidlech pro přiznávání stipendií na MFF UK,
čl.5, odst. 2-12, viz

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/predpisy/pravidla-pro-priznavani-stipendii

Studenti mohou podávat vlastní návrhy SFG anebo se mohou přihlásit k
návrhům SFG, které vypisují pracoviště fakulty.

*Vypisování projektů na fakultních stránkách*

Pracovištím nabízíme možnost umístit vypisované projekty SFG na fakultní web

https://www.mff.cuni.cz/cs/studenti/bc-a-mgr-studium/studentske-fakultni-granty/

kde se s nimi zájemci mohou seznámit. Chcete-li této možnosti využít,
pošlete mailem Bc. Jiřímu Suchomelovi <Jiri.Suchomel@mff.cuni.cz> název
vypsaného projektu, pracoviště, jméno vedoucího projektu, jeho kontaktní údaje,
případně webový odkaz na stránku s podrobnostmi vypsaného projektu. Nabídku
projektů lze zveřejňovat průběžně až do termínu pro jejich odevzdání.

*Podávání žádostí o SFG*

Žádosti o přiznání SFG podávají studenti děkanovi prostřednictvím webového
formuláře umístěného na adrese [https://forms.office.com/r/2zwfyi4ASd].

Formulář vyžaduje přihlášení do prostředí Microsoft O365.V prvním kroku stačí
zadat jakoukoli adresu ve tvaru COKOLI@cuni.cz, ve druhém kroku budete
přesměrováni na přihlášení skrze univerzitní CAS. Do formuláře vyplníte
informace o sobě a o podávaném projektu a přiložíte vlastní text žádosti a
souhlas vedoucího pracoviště a vedoucího projektu. Odeslaný formulář už nelze
opravovat nebo odeslat znovu. V případě jakýchkoli potíží nebo dotazů ohledně
podávání žádostí o SFG se obracejte na paní Lucii Šimůnkovou ze Studijního
oddělení <simunkov@dekanat.mff.cuni.cz>.

Termín pro podávání žádostí o SFG v tomto podzimním kole je

*15. listopad 2021*.

Pozor: Termín je nutno dodržet, formulář nepovolí opožděné podání žádosti.


*Požadavky na žádost o SFG*

Žádost o SFG uchazeč vloží do webového formuláře elektronicky ve formátu PDF.
Žádost musí obsahovat:

a) název a konkrétní vymezení projektu,
b) současný stav řešení příslušné problematiky,
c) cíle SFG včetně časových údajů o jejich realizaci, datum ukončení SFG,
d) informaci o tom, kteří studenti se budou na řešení SFG podílet,
e) v případě podání projektu navazujícího na dříve řešený projekt: detailní
popis návaznosti a detailní vyznačení originálního přínosu aktuálního
návrhu.

Při přípravě žádosti věnujte prosím pozornost odstavcům 5a 6 čl. 5 výše
zmíněného stipendijního předpisu.

Uchazeč o grant dále do webového formuláře vloží souhlasné vyjádření vedoucího
pracoviště, na kterém bude SFG vypracováván, a učitele, kterýprojekt SFG
povede. Tato vyjádření mohou být v jednom nebo dvou samostatných pdf souborech
(nikoli jako součást samotné žádosti o SFG) s naskenovanými podpisy vedoucího
pracoviště a vedoucího projektu. Pokud je navrhovaný SFG v nějaké souvislosti s
bakalářskou či diplomovou prací uchazeče nebo s plněním dalších studijních
povinnosti předepsaných studijním plánem, je třeba ve vyjádřeních tuto
souvislost vyjasnit.

Se srdečným pozdravem,

Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Proděkan pro studijní záležitosti

SVOČ 2021 – informace pro studenty MFF UK

Vážení studenti a studentky, stejně jako každý rok byla vyhlášena Soutěž studentů vysokých škol ve vědecké činnosti (SVOČ) v matematice a informatice, která je organizována Českou matematickou společností. Podrobnosti ohledně tohoto ročníku soutěže najdete na zde, pokyny a informace pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty jsou dostupné na stránkách Luboše Picka. Studenti a studentky matematického modelování se soutěže typicky účastní v sekci (M8) Aplikovaná matematika – Matematické modely dynamiky. Byli bychom rádi, kdybyste se soutěže, pokud je to možné, zúčastnili.